Te koop: RHS kleurenkaarten versie 2007 (digitaal)
RHS kleurenkaarten (digitale PNG bestanden), RHS kleurenkaart, RHS Colorcards, RHS Color Cards, RHS Colourcards, RHS Colour Cards, RHS kleurenwaaier, RHS Colors range, RHS Colours range, RHS Color range, RHS Colour range

Korte beschrijving techniek:
De RHS kleurenkaart is de standaard referentie voor het beschrijven van de kleur van bloemen en planten. De fysieke staalkaart* wordt uitgegeven door de Royal Horticultural Society (RHS) en werd speciaal ontwikkeld om kleuren die in de natuur voorkomen te kunnen benoemen. Elke kleur wordt aangeduid met een code: de RHS-kleurcode. De RHS-code is een zeer gedetailleerde manier om de kleur te benoemen: er zijn 896 verschillende kleuren, verdeeld over 224 kaarten en gerangschikt in 4 waaiers. Op de kaarten is in elke kleur een centrale opening voorzien om beter de kleur van de plant/bloem te kunnen vergelijken met de kleurkaart.

For sale: RHS color charts version 2007 (digital)
RHS color cards (digital PNG files), RHS color card, RHS Color cards, RHS Color Cards, RHS Color cards, RHS Color Cards, RHS color range, RHS Colors range, RHS Colors range, RHS Color range, RHS Color range

Brief description of technique:
The RHS color chart is the standard reference for describing the color of flowers and plants. The physical sample card * is published by the Royal Horticultural Society (RHS) and has been specially developed to identify colors that occur in nature. Each color is identified with a code: the RHS color code. The RHS code is a very detailed way of naming the color: there are 896 different colors, divided over 224 cards and arranged in 4 fans. Each color has a central opening on the cards to better compare the color of the plant / flower with the color card.

Zu verkaufen: RHS-Farbkarten Version 2007 (digital)
RHS-Farbkarten (digitale PNG-Dateien), RHS-Farbkarte, RHS-Farbkarten, RHS-Farbkarten, RHS-Farbkarten, RHS-Farbkarten, RHS-Farbbereich, RHS-Farbbereich, RHS-Farbbereich, RHS-Farbbereich, RHS-Farbbereich

Kurze Beschreibung der Technik:
Die RHS-Farbkarte ist die Standardreferenz zur Beschreibung der Farbe von Blumen und Pflanzen. Die physische Musterkarte * wird von der Royal Horticultural Society (RHS) veröffentlicht und wurde speziell entwickelt, um in der Natur vorkommende Farben zu identifizieren. Jede Farbe ist mit einem Code gekennzeichnet: dem RHS-Farbcode. Der RHS-Code ist eine sehr detaillierte Art, die Farbe zu benennen: Es gibt 896 verschiedene Farben, die auf 224 Karten verteilt und in 4 Lüftern angeordnet sind. Jede Farbe hat eine zentrale Öffnung auf den Karten, um die Farbe der Pflanze / Blume besser mit der Farbkarte vergleichen zu können.

Toepassingsmogelijkheden:
-Bepaling van bloem- en/of blad kleur in een veredelingsprogramma.
-Bloemkleur moet aan de hand van een RHS-code opgegeven worden voor het aanvragen van kwekersrecht.
N.B. De goedkoopste procedure voor het zelf registreren van een nieuw soort is m.b.v. de aanvraagformulieren van de Royal Horticultural Society of van de KAVB

Voordelen: Beschrijft kleur in 1 duidelijke code | Iedereen kan dit doen | Snel (5 min) | Goedkoop

Met behulp van de hier als transparante PNG bestanden aangeboden digitale RHS kleurenkaarten en een fotobewerkingsprogramma**
kun je op de computer aan de hand van een foto de RHS kleurcodes bepalen van een nieuwe bloemen- of plantensoort.

Prijs complete digitale RHS kleurenkaartenset versie 2007 € 55,- te bestellen via: diklaan@gmail.com

* De fysieke set RHS kleurkaarten waar deze digitale RHS kleurenkaarten op zijn gebaseerd zijn verkrijgbaar via de webshop van de Royal Horticultural Society en kost +/-255 €.

** (eventueel gratis door mij bij te leveren Adobe Fireworks MX 2004 (Windows versie)

Application possibilities:
-Determination of flower and / or leaf color in a breeding program.
-Flower color must be specified on the basis of an RHS code when applying for plant variety rights
N.B. The cheapest procedure for registering a new species yourself is by means of the application forms of the Royal Horticultural Society.

Advantages: Describes color in 1 clear code | Anyone can do this | Fast (5 min) | Cheap

Using the digital RHS color charts offered here as transparent PNG files and a photo editing program **
you can determine the RHS color codes of a new flower or plant species on the computer based on a photo.

Price complete digital RHS color chart set version 2007 € 55, - to be ordered via: diklaan@gmail.com

* The physical set of RHS color charts on which these digital RHS color charts are based are available through the Royal Horticultural Society's webshop and costs +/- € 255.

** (optional Adobe Fireworks MX 2004 (Windows version) to be supplied by me for free

Anwendungsmöglichkeiten:
-Bestimmung der Blüten- und / oder Blattfarbe in einem Zuchtprogramm.
- Die Blütenfarbe muss auf der Grundlage eines RHS-Codes angegeben werden, bevor Sortenrechte beantragt werden.
NB. Das billigste Verfahren zur Registrierung einer neuen Art selbst ist mittels die Antragsformulare der Royal Horticultural Societ.

Vorteile: Beschreibt die Farbe in 1 klaren Code | Das kann jeder | Schnell (5 min) | Billig

Verwendung der hier angebotenen digitalen RHS-Farbkarten als transparente PNG-Dateien und als Fotobearbeitungsprogramm **
Sie können die RHS-Farbcodes einer neuen Blumen- oder Pflanzenart am Computer anhand eines Fotos bestimmen.

Preis komplettes digitales RHS-Farbkartenset Version 2007 € 55, - zu bestellen über: diklaan@gmail.com

* Der physische Satz von RHS-Farbkarten, auf denen diese digitalen RHS-Farbkarten basieren, ist über den Webshop der Royal Horticultural Society erhältlich und kostet +/- 220 €.

** (optionales Adobe Fireworks MX 2004 (Windows-Version), das ich kostenlos zur Verfügung stellen kann

Instructie digitale RHS kleuren bepalen | Instruction to determine digital RHS colors | Anweisung zur Bestimmung der digitalen RHS-Farben